Jogi nyilatkozat

 

Adatvédelmi szabályzat

 1. A www.oasisprojekt.eu weboldal használatának megkezdésekor minden felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi szabályokat és feltételeket.
 2. A www.oasisprojekt.eu weboldalon megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját felelősségére történik, jogi eljárásban kötelező erővel nem bír.
 3. A www.oasisprojekt.eu weboldalon semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, az itt közölt adatok, információkra alapított mögöttes felelősség szerződéses oldalról nem támasztható, sem az adtok rendelkezésre bocsátója, sem a weboldal kezelője tekintetében. Mindez vonatkozik az ezen adatok felhasználásával 3. személynek okozott kárfelelősség esetére is.  A weboldalon megjelenítésre kerülő tartalmak, illetve a linkek segítségével elérhető szolgáltatások (pl.: rendezvények) tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül szolgáltatónak, adatkezelőnek, így ezekkel kapcsolatban, és az ezek felhasználásával okozott károk tekintetében Kistelek Városi Önkormányzat -az adatok, információk tájékoztató jellegéből adódóan- nem vállal felelősséget.
 4. A weboldal használatának feltételei:
  A weboldalt megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására (a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógép merevlemezére történő rögzítésére vagy kinyomtatására) jogosult. A magáncélú felhasználás ingyenes, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelem-növelés célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A felhasználó nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, terjesztésére -megosztására-, bármilyen eszközzel történő másolására, adatbázisban történő tárolására, mindezek letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.
 5. Szerzői jogvédelem:
  A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, adatok, szövegek, képek, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak.
  A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.
 6. Adatvédelem:
  Kistelek Városi Önkormányzat a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe. A szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény előírásait maradéktalanul betartja.
 7. Felelősség a szolgáltatásért:
  Kistelek Városi Önkormányzat törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hiteleségéért nem vállal felelősséget.
  A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat Kistelek Városi Önkormányzat nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, esetleges módosulásáért felelősséget nem vállal.
  Kistelek Városi Önkormányzat nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Kistelek Városi Önkormányzat nem vállal felelősséget azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által vonal vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból következnek be.
 8. Jogkövetkezmények:
  A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén Kistelek Városi Önkormányzat haladéktalanul megteszi a szükséges jogszabályokban, valamint a 2001. évi CVIII. törvényben foglalt jogi lépéseket.
  Jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben leírtakat kell alkalmazni.
  Az adatvédelmi rendelkezések nem szabályozott kérdései megtalálhatóak Kistelek Városi Önkormányzat Információátadási szabályzatában részletesen a www.kistelek.hu honlapon. A szabályzatot Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 233/2017. (XII.27.) Képviselő-testületi határozatával fogadta el.

Ez a  weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg a Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. A weboldal tartalmáért teljes mértékben (a) Kistelek Városi Önkormányzat vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.